1. OBJECTE.

Les Presents Condicions Tenen per Objecte regular de les Condicions d'Accés, USO, Sol·licitud i Gestió de comandes, un Través de la plataforma electrònica accessible from El Lloc webwww.tortugablava.es (des d'ara, Web El Lloc) o des qualssevol altres direccions d'Internet Que recondueixin al Mateix.

El lloc web i la plataforma electrònica de comandes fill titularitat de TORTUGABLAVA, Empresa del qual Activitat Comprèn, La Venda a l'engròs d'articles de papereria, material d'escolar i Objectes d'Escriptori (en endavant, TORTUGABLAVA), Que el seu domicili social, ES Troba situat a la carrer Ave Maria 31-17130-L'Escala Girona-NIF 40451125J

La Direcció de Correu electrònic i telèfon de contacte sonTORTUGABLAVA@hotmail.com

Telèfons: 972776590

Les Presents Condicions d'han Estat exposades amb la deguda antelació, de Conformity amb la legislació vigent. Així mateix, TORTUGABLAVA posa un Disposició dels Usuaris Les Presents Condicions, de manera que poden Ser emmagatzemades reproduïdes I, complint Així amb El Deure d'Informació legal prèvia.

La sol·licitud d'comandes, un Través de la plataforma electrònica només podrà fer-from Internet, A través del Lloc Web.

2. Condicions Particulars DE LA PLATAFORMA electrònica.

2.1 Adquisició de la condició d'usuari.

El ÚS de la plataforma electrònica de comandes de TORTUGABLAVA this Limitat únicament a qui pecat constituir-se en destinataris de la episodis finals, adquireixin, emmagatzemin o utilitzin els Productes Distribuïts per TORTUGABLAVA, amb La Fi d'integrar-los en Processos de Producció, Transformació, Comercialització o prestació d'un Tercers.

Queda expressament prohibit l'ÚS de la plataforma electrònica d'un any persona física o jurídica Que, de Conformity amb la Legislació aplicable, de l'tingui o Adquireixi la consideration de Consumidor final.

En cas de tasques, Només podran Ser Usuaris de la plataforma electrònica Els que, prèviament, siguin clients d'TORTUGABLAVA o Hagin accedit a la mateixa Fent ÚS D'UN Identificador i Clau facilitat un client de l'ONU.

2.2. Accés i USO de la plataforma.

Per accedir a aquest La Plataforma electrònica i poder Realitzar i Gestionar comandes, es haura Fer ÚS D'UN Identificador i Clau facilitat prèviament per un TORTUGABLAVA SEUS Clients. Es podran facilitar un o Diversos Identificadors un client Cada.

ÉS TOT Cas, el client Sera l'únic responsable de l'ÚS Que l'Identificador i Clau Facin les persones físiques a qui sí Hagin pogut COMUNICAR Els Mateixos. Tots Els COMANDES realitzats, prèvia identification i Autenticació, A través de l'identificador i contrasenya subministrats, es consideraran vàlidament realitzats pel client A Qui sí Hagin facilitat i seran vinculants per a El Mateix, Fent néixer Tots els Drets i Obligacions Derivats de les Presents Condicions Generals de la USO.

2.3. Tràmits i Requisits per a la Realització de comandes.

Per Dur a Cap la REALITZACIÓ D'UNA COMANDA a través de la Plataforma Electrònica, haura agustinians Els passos Següents:

     Introduir el seu Identificador i contrasenya per accedir a aquest La Plataforma electrònica.
     Seleccionar El Producte o Productes i Els Mateixos: Afegir al carro de la compra.
     Especificar, de Cada producte, La Quantitat Que VOLEU.
     Finalitzar la Selecció de Productes i prémer l'opció "Veure carro" per veure la comanda complet i, si El Mateix és correcte, recentment Seleccionar l'opció "Realitzar comanda". Si Hauria ALGUN producte que No Desitja, podrà eliminar-A Aquest Moment.
RESPECTE de la Quantitat sol·licitada de Cada producte, un Efectes Purament informatius i sen Que en cap cas l'tingui Caràcter vinculant per TORTUGABLAVA, El Sistema li advertirà de l'existència f o cap de Stock Suficient, SEGONS Que la Quantitat del Producte sol·licitada mar mostrada en verd de color O és de color vermell, respectivament.

     A continuació es mostrarà la Direcció de Lliurament i La Direcció de facturació. Si l'error Hauria ALGUN a les mateixes, o s'haguessin Aquestes Modificat, haura actualitzar-A Aquest Moment.
     Finalment, Seleccioneu l'opció "demanat confirmar".

2.4. Preus, Impostos i Despeses.
Els preus En de les Mercaderies Que Apareixen mostrats a la plataforma electrònica no incorporen els impostos aplicables. Els preus A Son en euros.

Els preus En aplicables seran els SEGONS Vigents la tarifa en el moment de realitzar la comanda. En cas de Existir Diferència Entre ELS PREUS del catàleg i els preus en Vigents En El moment de realitzar-se la comanda, prevaldran Estós Últims.

2.5. Forma de Pagament.

En Com a la Forma de Pagament de les comandes realitzades a Través de la plataforma electrònica, this Serà La Mateixa Que El client de l'tingui prèviament acordada o concertada amb TORTUGABLAVA.

2.6. Formes d'Enviament.

Els Enviaments de les Mercaderies Que el seu demanat mar gestionat un Través de la plataforma electrònica s'enviaran, busqui un Través De mitjans propis de TORTUGABLAVA, busqui un Través d'empreses de transports Externes. Les Despeses d'enviament ESTAN Inclosos a El Preu final.

En tots els Casos, les Mercaderies seran transportades per compte i risc del comprador.

2.7. Reclamacions disconformitats i.

Any Defecte o Deteriorament Que Podria advertir en les Mercaderies transportades, haura Fer-ho constar al transportista, Fent L'Oportuna Reclamació en l'acte de rebre la mercaderia f.

EN TOT CAS, ES IMPRESCINDIBLE QUE ELS PRODUCTES NO Hagin ESTAT desembalats NI desprecintats. ELS PRODUCTES hauran SER retornats EN ELS SEUS EMBALATGES I PRECINTOS ORIGINALS. EN CAS CONTRARI, NO S'ADMETRÀ LA DEVOLUCIÓ DELS PRODUCTES. Les despeses de devolució seran assumides PEL CLIENT. NO S'ADMETRAN ÉS cap CAS, DEVOLUCIONS DE MERCADERIA NI Reclamacions SOBRE ELLES, UN COP TRANSCORREGUTS 10 DIES DES DEL SEU RECEPCIÓ.

En cas de Existir discrepància o disconformitat amb les Presents Condicions En El Referent a preus A, Descomptes, les Condicions de Venda o any Reclamació Relativa a MERCADERIES les Distribuïdes, el client haurà posar-ho en Coneixement del Departament d'Atenció al Client de TORTUGABLAVA, per escrit, en el Termini Màxim de Deu (15) Dies un Comptar des de la data en què es Haia Realitzat la comanda, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 13 i 17 a 20 Hores, a través de Algun dels següents Mitjans:

tortugablava@hotmail.com
Telèfons: 972776590

 

2.8. Altres tràmits.

A través de la plataforma electrònica de comandes, ser també podran realitzats els tràmits Següents, Relacionats amb la gestió de comandes a Través de la plataforma electrònica.

  consultar comandes
A través de la section "Comandes", es podrà consultar l'històric de les comandes, Així Com l'estat de les comandes i el Canal PEL Que El Va realitzar.
3. OBLIGACIONS.

Sense perjudici de qualssevol d'altres Obligacions Que de les Presents Condicions sí DerivarN paràgraf TORTUGABLAVA i / o per al client, contradictori en si Ambdues comprometen a OBSERVAR I Complir les Següents.

L'Empresa es compromet al següent:

  Portar un Cap el Compliment De La Relació professional mantinguda amb el client amb un Subjecció els estàndards professionals exigibles en el Camp d'Activitat DINS EL ràpid Quin s'emmarca.
  Posar un Disposició dels clients i usuaris LA INFORMACIÓ Necessària Relativa als Productes i Mercaderies Adquirir un.
  Un cop efectuada la comanda, enviar al client Una comprovació Que manifesti la recepció ¿, per TORTUGABLAVA, de la seva Sol·licitud o comanda Realitzat.
  Posar un Disposició dels clients i usuaris Les Presents Condicions d'USO de la plataforma electrònica, de Manera Que puguin Ser emmagatzemades, arxivades i / o impreses per l'usuari.
  Advertir i INFORMAR a Els clients i usuaris de Canvi any Que Podria produir-se en les Presents Condicions d'USO.
El client Serà responsable en exclusiva de:

     Els COMANDES realitzats pel Mateix o els Usuaris una cua Haia Els facilitat l'identificador i contrasenya prèviament Subministrat per TORTUGABLAVA i, en conseqüència f, haura Assumir el pagament de les Mercaderies Que el seu demanat Haia Estat Fet un Través de la plataforma electrònica.
     Any acte Que realitzés de Manera diferent d'un El Que TORTUGABLAVA designés En els seus Indicacions O INSTRUCCIONS about de la gestió de comandes a Través de la plataforma electrònica.
     La Certesa, exactitud i actualitat de les Dades amb Els Que omplís Cada Un dels Formularis Que TORTUGABLAVA Exposa al Lloc Web.
     Els s danys i perjudicis Directes o indirectes Que li Hagin Estat causats per any tercer si el client i / o l'usuari Perdio, desvetllament, descuit o, de any Manera, deixo Que Un tercer conegués les Dades i Informació Necessària per poder Accedir a la plataforma Electrònica i Gestionar la Comanda de Productes.
     Tots Aquells Que Actes contravinguin el que disposen les Condicions Aquestes, La Llei, la, els costums generalment acceptats i l'ordre públic moral.
L'incompliment, per QUALSEVOL de les parts, de les obligacions Que DerivarN Per Les Mateixes, donarà lloc Dret a reclamar la Corresponent Indemnització de danys i perjudicis que, si s'escau, Estat Hagin causats o ocasionats.